صفحه اصلی > مشترکین > خطرات و ایمنی > تعمیرات و بازسازی 

 

مشترکین محترم گاز خانگی


جهت ایمنی و سلامت خود و خانواده تان


هرگونه  توسعه لوله کشی داخلی و اضافه نمودن وسایل گازسوز بدون اطلاع شرکت ملی گاز ایران ممنوع است!

 

از جابجایی وسایل گازسوز متصل به سیستم لوله کشی ساختمان اجتناب کنید.

 

 

تصاویر منتخب